Transformational Breath®

Transformational Breath® er en blid og enkel åndedrætsteknik, der arbejder og forløser på et dybt plan og giver mere energi og glæde. Det bringer dig tilbage til din naturlige måde at trække vejret på.

En Transformational Breath® session hjælper dig til at nå det fulde potentiale i din vejrtrækning, så du opnår bedre fysisk og følelsesmæssigt velvære. Du guides ind i en bevidst vejrtrækning, der er naturlig, sikker og sund. Behandleren trykker blidt forskellige steder på kroppen og mærker, hvor der er behov for at slippe spændinger gennem åndedrættet.

Efter en åndedrætssession oplever du mere fred og glæde, og når du lærer at trække vejret frit og naturligt har det en vedvarende effekt på krop og sind.  

Åndedrættet bringer dig i kontakt med både det kropslige, det følelsesmæssige/mentale og det åndelige område, og du kan opleve disse ændringer:  

Fysisk: Øget iltindtag, udrensning og ro. Mere energi og vitalitet. Forløsning af spændinger og smerter.  

Mentalt: Mental klarhed, øget fokus, færre negative tanker og reduktion af stress.  

Emotionelt: Healing af tidlige traumer, forløsning af undertrykte følelser og større åbning af hjertet.  

Spirituelt: Nærvær, en dybere opmærksomhed, øget kontakt med din intuition og en større følelse af kærlighed og medfølelse.  

Transformational Breath® blev udviklet af Judith Kravitz i USA for over 40 år siden, og der er nu uddannede facilitatorer i mere end 50 lande over hele verden – også i Danmark og Norge.   

Læs mere om Transformational Breath® på www.transformationalbreath.com

Events

[events-calendar-templates category=”all” template=”default” style=”style-1″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”10″ order=”ASC” hide-venue=”no” time=”future”]

[tribe_events view=”list”]

Find facilitator

[ultimatemember form_id=”28411″]

Person module listing (manuel info pr person)

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Foreningen

Hvem er vi?

Foreningen Transformational Breath® Danmark blev dannet i 2019 med ønsket om at udbrede Transformational Breath® herhjemme. Foreningen har til formål at skabe en platform for samarbejdet omkring Transformational Breath® blandt facilitatorer i Skandinavien, så vi kan udbrede kendskabet og få flere til at udøve eller modtage denne livsbekræftende form for breathwork. Det gør vi bl.a. på denne hjemmeside, hvor besøgende kan se kommende arrangementer eller finde en facilitator i Danmark og Norge. Ambitionen er at blive mere aktive og deltage i f.eks. messer og lignende, efterhånden som vi bliver flere medlemmer.

Blev medlem

Du kan blive medlem, hvis du er certificeret facilitator, er ved at uddanne dig til det, eller har deltaget i et Transformational Breath® seminar eller lignende. Som medlem modtager du nyhedsbreve og referater fra foreningen et par gange om året, og bliver inviteret med til den årlige generalforsamling, hvor du har medindflydelse på foreningens aktiviteter. Desuden får du mulighed for at deltage i det halvårlige weekendtræf, hvor vi breather sammen og bliver opdateret på nyt fra Transformational Breath® Foundation omkring teknikker mm. Udover den faglige sparring er hyggeligt gensyn og samvær i højsæde. Det er altid fantastisk at trække vejret sammen.

Det årlige medlemskontingent er på 300 kr. Ved indmeldelse betales desuden et engangsbeløb på 500 kr. som indmeldelsesgebyr. Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til pernilleengelbrecht@gmail.com.

Bestyrelse

Vores bestyrelse består af:

Susan Hein, formand

Pernille Engelbrecht, næstformand

Lars Joost, kasserer

Bodil Krenzen

Eva la Cour, suppleant

Torsten Hartz, suppleant

Du kan læse foreningens vedtægter her. (pdf eller tekst?)

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Transformational Breath® Danmark

§ 1 – Formål

a. At udbrede kendskab til, og brugen af, Transformational Breath®

b. At skabe en stærk platform for samarbejdet omkring Transformational Breath® i Skandinavien

§ 2 – Navn og Hjemsted

a. Foreningens navn er Transformational Breath® Danmark

b. Foreningens hjemsted er i Danmark. Adressen for foreningen, vil være hos kassereren.

§ 3 – Medlemsforhold

a. Man kan blive medlem af foreningen, hvis man opfylder følgende punkter

· Man skal have deltaget i et Transformational Breath® Seminar eller tilsvarende niveau

· Man skal betale et indmeldelsesgebyr, samt et årligt kontingent

b. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren

§ 4 – Ekskludering

a. Man kan blive ekskluderet, hvis man ikke følger de etiske retningslinjer i Transformational Breath® Foundation (de etiske retningslinjer kan rekvireres hos foreningsformand).

b. Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere et medlem i henhold til § 7 stk. f.

§ 5 – Kontingent og ekstraordinære gebyrer

a. Indmeldelsesgebyret og det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

b. Kontingentet skal være kassereren i hænde inden den 1. marts.

c. Ved manglende indbetaling, udsendes påmindelse/rykker. Medlemmer der ikke har betalt

kontingent inden den 15. maj, kan slettes af foreningen uden yderligere varsel.

d. Fornyet medlemskab kan kun finde sted, når skyldige restancer er indbetalt.

§ 6 – Generalforsamlingen

a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b. Der afholdes generalforsamling i årets sidste kvartal. Meddelelse herom skal være

medlemmerne i hænde senest 4 uger før afholdelsen.

c. Der kommunikeres via mail, dog som almindeligt brev til de medlemmer der ikke har en mail.

d. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

e. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er enhver fremmødt medlem, såfremt dette ikke er i restance.

f. På generalforsamlingen er dagsordenen som følger:

1. Valg af dirigent – denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere og referent

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskab, som skal godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent, som skal godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

7. Valg ifølge § 7.

8. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, uanset det fremmødte antal. Det besluttes på generalforsamlingen om der stemmes med håndsoprækning eller skriftligt. Når der er blot ét medlem der ønsker skriftlig afstemning, skal der stemmes skriftligt.

g. Undtagelse – Forslag til nedlæggelse af foreningen:

Hertil kræves mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede er til stede og at 2/3 af disse

stemmer for. Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles en ny generalforsamling til senest 4 uger efter, og denne er da beslutningsdygtig, ved simpel flertalsbeslutning, uanset det fremmødte antal.

· Ved foreningens eventuelle nedlæggelse tilfalder foreningens midler Transformational Breath® Foundation.

h. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftlig med mindst 4 ugers varsel og indeholde en dagsorden, samt angivelse af tid og sted.

i. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af bestyrelsen eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette. En nøjagtig dagsorden er en forudsætning.

§ 7 – Bestyrelsens sammensætning

a. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 4 medlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

b. Herudover vælges: 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1-2 bestyrelsessuppleanter

c. Valgperioden til bestyrelsen og for revisor gælder for 2 år. Valgperioden for revisor- samt,

bestyrelsessuppleanter gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsessuppleanter har

ingen stemmeret, men skal inviteres til bestyrelsesmøderne.

d. Ved den stiftende generalforsamling vælges to medlemmer for en toårig periode og to

medlemmer for en etårig periode.

e. Alle myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

f. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden ved skriftlig dagsorden, eller når mindst 3

bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når mindst 3 medlemmer, blandt hvilke formanden eller næstformanden er til stede. Sagerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Der føres protokol over møderne, som er tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse herom.

Side 2

§ 8 – Regnskab

a. Foreningens regnskabsår løber til 1. juli – 30. juni

b. Kassereren skal efter regnskabsårets afslutning, afslutte regnskabet og derefter afgive det til

bestyrelsen. Herefter skal det godkendes af revisor.

c. Generalforsamlingen har kompetence til at godkende eller kassere regnskabet.

d. De økonomiske tegningsregler bestemmes af bestyrelsen.

e. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, i

dennes fravær næstformanden.

§ 9 – Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen. Yderligere forslag fra medlemmer sendes skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der skriftligt er indkommet til formanden efter indkaldelsen til generalforsamlingen, eftersendes til medlemmerne så hurtigt som muligt.

§ 10 – Indkomne forslag

Indkomne forslag medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen. Yderligere forslag fra medlemmer sendes skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der skriftligt er indkommet til formanden efter indkaldelsen til generalforsamlingen, eftersendes til medlemmerne så hurtigt som muligt.

§ 11 – Hæfteparagraf

a. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

b. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover indmeldelsesgebyr og kontingentforpligtigelse.

c. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Vedtaget på Stiftende generalforsamling i Odense den 8/11-2019

Uddannelse

(Susan laver oversigt fra Foundation.  “For aktuel info om uddannelsesmuligheder kan du kontakte Senior Trainer Linnea Beek Hansen på Linnea@Breathwork-Denmark.com” )

Kontakt

Vil du i kontakt med foreningen, så skriv til vores formand Susanhein@outlook.dk.  

Du kan også skrive en besked til os på vores facebookside